Apple 2015 let´s polish up the crystal ball

Yahoo search 141220

For english see below

2014 närmar sig sitt slut. Vi kan konstatera att massor har hänt hos Apple detta år.

Vi har såklart fått en massa nya prylar, nya modeller av iPhones och iPads tom en Apple Watch som finns men inte finns riktigt än. Dvs Apple har visat men vi kan inte köpa förrän nästa år. Prylar är såklart kul men vi på iphone.se tycker egentligen att de nya tjänsterna Apple Pay och Apple SIM i grunden är än mer spännande för de förändrar vårt beteende.

Vi har skrivit om båda tjänsterna och kommer att följa upp med mer om dessa 2015 men nu tänkte vi putsa kristallkulan och fundera på vad för nya infrastrukturtjänster som vi tycker Apple borde ha i paketen för lansering 2015.

Låt oss börja med att konstatera att Apple har haft en otrolig utveckling även finansiellt. Börsvärde över 700 miljarder $,
en ”kontant” kassa som är gigantisk och därmed möjlighet att ”göra vad som helst”.
Detta sätter press på företagsledningen, kom antingen upp med brillianta ideer som finns hos bolag som ni kan förvära eller se till att göra MYCKET stora utdelningar till aktieägarna är på agendan. Speciellt i USA så är ju jakten mycket kortsiktig. Vi är vana vid Wallenberg familjer lånsiktigt tänk, som inte precis kännetecknar USA. Vinst idag eller inom tre månader är snarare fallet.

Så vad gör då Apple ? Vi har putsat kristallkronan, gjort en strategisk analys och tycker oss se ett mönster i vad som händer 2015. Här är vår trollspö förutsägelse :-) utifrån en strategisk analys av vad Apple kunde göra:

1. Dela ut mer till ägarna. Det tror vi inte riktigt på. Steve Jobs, Apple grundfilosofi är att revolutionera världen inte
bara generera pengar vilket i sig är viktigt för framtiden men inte som enda drivkraft.
2. Lägga till mer fysiska produkter typ TV, hårdvara etc. Javisst det kommer att vara ett oändligt behov men kräver inte
samma investering som infrastrukturförändringar dvs bör rymmas inom befintlig budget.
3. Komplementera med nästa infrastruktur investering efter Apple Pay och SIM. Vad är det i såfall för något ?

Vi tror att 2015 kommer att fokuseras på område 3. Det passar Apples filosofi att ta stora steg framåt i nya områden snarare än ”more of the same” tänkande. Om det blir så – här är vad vi tror.

Apple tänkte säkert med Apple SIM att kontakten med, att veta vem kunden är fortsätter att vara viktigt. Ett SIM kort är din identitet i nätet, genom att integrera den tekniken i telefonen så har användaren också en identitet hos Apple inte bara hos telecom operatören.

Med Apple Pay blir Apple nyckeln till din plånbok. Inte så att Apple tar över ditt konto hos banken men genom att vara ”öppnare av dörren”, din iPhone öppnar dörren och blir därmed en viktig i ditt liv, att betala allt från läsken till ditt hyra kommer att bli över mobilt system framöver.

Med det i ryggen så ser vi en bild i kristallkulan.

Vi utnämner vad vi kallar ”Apple Search och Apple Map” som nästa kritiska områden för Apple att investera i.

Apple vet via SIM vem kunden är och via Pay hur kunden betalar för sina köp. Men några stora pusselbitar saknas

- vad vill kunden/vad gör kunden/vad är viktigt för honom…
- hur hittar kunden information om det som han tycker är viktigt

Svaret på vad kunden vill/.. hittas delvis via Safari men med handen på hjärtat är Safari en enkel tjänst i förhållande till ditt behov. Så varför inte köpa ett stort bolag i den nischen tex. Yahoo ? Börsvärde 48 miljarder $, inte kaffepengar men ingen omöjlighet. Yahoo och Google har varit samarbetspartners ända sedan första iPhonen kom, bla ligger Yahoo bakom iPhone vädertjänst. Google vore en rejäl munsbit men kostar 350 miljader $. Nog lite magstarkt och dessutom passerar det nog inte konkurrensmyndigheterna.

Yahoo Maps är inte lika bra som Google men en bra starttjänst för en framtida karttjänst. Vi tror att det framöver kommer att uppstå en karttjänst med mycket högre interaktion med butiker, offentliga byggnader etc. Du kan gå från kartan rätt in i entre dörren till butiken och få en mer 3D känsla av att vara i en butik. Handla, betala vid en virtuell disk mm.

Yahoo har i sig en sämre karttjänst än Google idag men den är ett fundament att bygga framtidens integrerade karttjänst på och skulle kunna bli en bas för ”Apple Map”

Så vad säger du – kommer världen att få ser mer av innovativa tjänster från Apple? Eller mera prylar?

English version:

2014 is nearing its end. We can conclude that a lot has happened at Apple this year.

We’ve obviously got a lot of new gadgets, new models of iPhones, iPads even an Apple Watch available but not there quite yet. Apple has demonstrated, but we can not buy until next year. Gadgets are of course fun but we iphone.se really do think that the new services Apple Pay and Apple SIM is even more exciting for the changes our behavior.

We have written about both services and will follow up with more of these in 2015 but I have now polished the crystal ball and thought about what new infrastructure services that we think Apple should have in the packages for launch 2015.

Let us begin by noting that Apple has had an incredible development also financially. A record market capitalization of $ 700 billion,
a ”cash fund” which is gigantic and therefore the opportunity to ”do anything”.

This puts pressure on management, either come up with brilliant ideas held by a company which you can aquire or do VERY big dividends to shareholders is whats on the agenda. Especially in the US that are so short term focused. We are in Sweden accustomed to Wallenberg families longterm mindset, which is not exactly characterizes the United States. Money today or within three months is rather the case.

So where is Apple? We have polished the crystal ball, made a strategic analysis and think we see a pattern in what can happen in 2015. Here are our magic prediction:-) based on a strategic analysis of what Apple could do:

1. Distribute more dividend to the owners. We believe not really in that.
Steve Jobs, Apple’s basic philosophy is to revolutionize the world not
only generate money which in itself is important for the future but not the only driving force.
2. Adding more physical product type TV, hardware, etc. Sure there will be an infinite needs but does not require the same investment as infrastructure changes and should be accommodated within the existing budget.
3. complement the next infrastructure investment after Apple Pay and SIM. What is that?

We believe that 2015 will be focused on the area 3. It fits Apple’s philosophy to take big steps forward in new areas rather than ”more of the same” thinking. If that is the case – here’s what we think.

Apple thought surely with Apple SIM that contact with, and to know who the customer is continuing to be important. A SIM card is your identity in the network, by integrating the technology into the phone so the user also has an identity for Apple and not only for the telecom operator.

With Apple Pay Apple become the Apple key to your wallet. Not that Apple is taking over your account with the bank but by being the ”open the door”, your iPhone opens the door and becomes important in your life, paying for everything from soda to your rent will be over mobile system looking forward.

With that in mind we see a picture of a crystal ball.

We think that what we namned the ”Apple Search and Apple Map” will be the next critical areas for Apple to invest in.

Apple know via the SIM who the customer is and through Pay what the customer pays for their purchase. But some large pieces of the puzzle is missing

- What the customer wants / what does the customer do / what is important to him …
- How customers can find information on what he thinks is important

The answer to what the customer wants / .. is found partly through safari but honestly, Safari is a simple service in relation to your needs. So why not buy a large company in that niche for example.

Yahoo?

Market capitalization of $ 48 billion, not coffee money but not impossible. Yahoo and Google have been partners ever since the first iPhone came, Yahoo is behind the iPhone weather reports and more. Google would be a real mouthful but costs $ 350 Billion. Probably a little to much and will not pass the competition authorities.

Yahoo Maps is not as good as Google but a good starting position for a future map service. We believe that the future will be a map service with much higher interaction with shops, public buildings etc. You can go from the map right into the entrance door to the store and get a more 3D feel of being in a store. Shop, pay at a virtual disk mm.

Yahoo has in itself a map service like Google today but it is a foundation to build future integrated map service and could become a base for the ”Apple Map”

So what do you say – will the world look for more innovative services from Apple? Or more gadgets?

Liknande artiklar.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bengt Norin

Om skribenten -

Bengt trivs bäst med att utveckla nya infrastrukturer som kombinerar IT med traditionella teknologier. iPhone/iPad erbjuder just det dvs en telefon som vi använt sedan 1877 i samma lilla apparat som värsta IT tekniken – fantastiskt. Vilka möjligheter som öppnar sig och som kan vara till verklig nytta om man finner vägen fram och gör rätt. Bengt har också som 50talist spenderat många år inom IT, finansmarknaden och logistik- branchen som entreprenör och var bla grundare till torget.se den första webtjänsten som vann Internetworlds Topp 100 första pris redan 1997. Citat: “Säg aldrig ”det går inte” Bengt är också en av de tre grundarna till Iphone.se och var den som startade iphone.se redan 2004 för Internet Phone tjänster.

Hemsida: http://www.iPhone.se   ·   E-postadress: bengt@iphone.se   ·   Twitter: iphone_se   ·   facebook: iPhone.se