Apple SIM en smygrevolution..

For english see below.

På kort tid har Apple gjort flera annonseringar, iPhone6, Apple Pay och nya iPad modeller för att nämna några.

Fokus är ju mycket kring hårdvaran – teknikprylarna – och det kanske har lett till att Apple SIM passerat lite oförmärkt.
Vi tror att Apple SIM på sikt är samma revolution för telecom branchen som iTunes var för musikbranchen.

Varför då?

I samband med de nya iPad modellerna lanserade Apple att det finns ett inbyggt ”simkort” dvs dagens system som innebär att man från sin telecom operatör får (köper..) ett SIM kort behövs inte. För användaren ser jag fördelar, dagens SIM kort är nere på en mikroskopisk nivå, så litet att det kräver god syn och små fingrar för att få i det i hållaren. Trots att det är litet så tar det ändå värdefull plats, korthållaren och tekniken bakom tar onödig fysisk plats. För Apple är det alltså ett fördel med ett inbyggt ”kort” som sitter där hela tiden. Telecom operatören är klart kluven, att slippa hantering och kostnader för distribution är såklart bra, men ett inbyggt kort som erbjuds alla operatörer innebär en ny marknadssituation. Dagens SIM kort som är direkt knutet till operatören i denna lösning gäller inte längre.

Apple SIM är förinstallerat på de iPad Air 2 som har Wi-Fi och 4G (LTE) funktion. Detta innebär att användaren får en möjlighet att välja på flera operatörers erbjudande (lansering först i USA och UK) också korttidsabonnemang , inga långa åtagande krävs.

En direkt fördel man kan se är vid utlandsresa, köp ett kortabonnemang från den lokala operatören och du har lokal tariff för surfning utan att var beroende att du är på Wi-Fi plats som tex. ett hotell med Wi-Fi uppkoppling.

Detta händer nu med iPad men självklart måste man utgå ifrån att det kommer på alla kommande modeller, iPad är ju en bra första test men vi vill ju kunna ringa/surfa från en iPhone också.

Och jag kommer såklart också att se vad för lokala erbjudande som finns i Sverige och då har vi en annan marknad än dagens. iTunes förändrade musik industrin kommer Apple nu att starta resan med att göra samma i Telecom branchen?

APPLE SIM CARD A SILENT REVOLUTION ..

In a short time , Apple has done several advertisements, iPhone6 ​​, Apple Pay and new iPad models to name a few.

The focus is much about the hardware – technology gadgets – and that might have led to the Apple SIM passed a bit unnoticed .
I believe that Apple SIM card is ultimately the same revolution in the telecom industry that iTunes was to the music industry .
Why is that?

In conjunction with the new iPad models Apple released that have a built-in ”SIM card”. As you all know the current system is based getting a sim card from your telecom operator, not needed anymore.

For the user, I see the benefits, today’s SIM card is down to a microscopic level , so small that it requires good vision and little fingers to get it into the holder. Although it is small, it still takes valuable space, the card holder and the technology behind takes unnecessary physical space.
For Apple as the manufacturer, it is therefore an advantage of a built-in ”card” that is there all the time .

Telecom operator is clearly split ,avoiding handling and distribution costs is of course good, but a built-in card that is offered to all operators implies a new market situation .Today’s SIM card that is linked directly to the operator of this solution is no longer valid .

Apple SIM is pre-installed on the iPad Air 2 that has Wi-Fi and 4G (LTE) function. This means that the user gets an opportunity to choose from several operators offerings ( launched first in the US and UK) also short-term subscription ,no long commitment is required.

A direct benefit can be seen, when traveling abroad , purchase a subscription card from the local operator and you have local tariff for browsing without depending on Wi-Fi location as such like a hotel with Wi-Fi connectivity .

This is happening now with the iPad ,but of course it must be assumed that there will in all future models be a similar ”card”.The iPad ‘s a good first test but we want to be able to call / browse from an iPhone too.

And I will of course want to see what the local offerings in my own country will be.

Then we have a different market than today . iTunes changed the music industry , Apple will now start the journey by doing the same in the Telecom industry ?

Apple SIM US operators 141111

Apple SIM bild 141111

Liknande artiklar.

Tags: , , , , , , , ,

Bengt Norin

Om skribenten -

Bengt trivs bäst med att utveckla nya infrastrukturer som kombinerar IT med traditionella teknologier. iPhone/iPad erbjuder just det dvs en telefon som vi använt sedan 1877 i samma lilla apparat som värsta IT tekniken – fantastiskt. Vilka möjligheter som öppnar sig och som kan vara till verklig nytta om man finner vägen fram och gör rätt. Bengt har också som 50talist spenderat många år inom IT, finansmarknaden och logistik- branchen som entreprenör och var bla grundare till torget.se den första webtjänsten som vann Internetworlds Topp 100 första pris redan 1997. Citat: “Säg aldrig ”det går inte” Bengt är också en av de tre grundarna till Iphone.se och var den som startade iphone.se redan 2004 för Internet Phone tjänster.

Hemsida: http://www.iPhone.se   ·   E-postadress: bengt@iphone.se   ·   Twitter: iphone_se   ·   facebook: iPhone.se