Apple – vad skall de göra med alla pengarna?

FOR ENGLISH SEE BELOW !!

Apple slår nya rekord hela tiden. Nyligen passerades 700 miljarder $ i börsvärde vilket är något mer än Sveriges BNP.
I sig inte jämförbara mått men det säger något om storheten. Värdet avspeglar såklart hur vi ser på Apple, framgångsrikt, fortfarande mycket innovativt och därmed en hög förväntan på vad som komma skall.

Vad skall då komma ?

Förutom börsvärde så har Apple också en mycket stor kassakista. Cash is king som det heter och fn så har Apple en kassa som är alldeles för stor och endast kan berättigas av ett kommande större köp inom rimlig framtid. Skule inte det finnas i planen så måste Apple göra rejäla utdelningar till aktieägarna, det är inte rimligt att sitta på en jättekassa när räntan är noll.

Därför är frågan snarare vad än om Apple kommer att förvärva någon teknologi, köpa ett större bolag, investera i mer infrastruktur eller annan teknik än IT/mobilt.

Det finns några områden som är speciellt intressant att fundera över:

- Energi
- bilteknik
- den ”ultima sökmotorn”
- infrastrukturanläggningar

Om vi börjar med energi så bygger Apple gigantiska solcell anläggningar som kommer att göra Apple mm självförsörjande på energi. Titta speciellt på vad företaget First Solar hittar på.
”FIRST SOLAR AND APPLE STRIKE INDUSTRY’S LARGEST COMMERCIAL POWER DEAL” skriver First Solar på sin hemsida, en investering på 848 miljoner $.

Säkert har ni läst spekulationen om att Apple skall bygga en bil. De har anställt några av branchens bästa expeter på bla batterier så en eldriven bil ”fullsmäckad” med Apple IT/mobil teknologi sägs vara på agendan. Känner mig något tveksam till det, bilar är ett annat ballgame än IT, mycket plåt och annat än vad Apple är specialist på. I sig kan de såklart köpa/göra ett partnerskap med en biltillverkare, men vore det inte bättre att göra en ”Apple carbox” med all relevant Apple teknik och separat strömförsörjning via egna batterier, därav behovet av batteri experter. Den kan de sälja till alla biltillverkare och därmed nå fler kunder än bara med en egen bil. Men är man Apple så kanske köpa Telsa ”the future car” ligger närmare hjärtat. Vi får säkert se något inom kort som säger om en egen ”riktig” bil ligger i pipeline.

Den ultima sökmotorn är inte vad vi har idag med Safari och Google. Visst det är fantastiska verktyg men fortfarande får jag som sökare plocka ihop informationen och göra flera sökningar för att få ihop den informationen jag behöver.

Mer utnyttjande av Artificiell Intelligence som paketerar drar slutsatser av vad jag frågar om och sofistikerar svaren måste fram. Vi har tidigare spekulerat i att Apple kommer att köpa Yahoo. Google är för stort, innehåller konkurrerande Android mm så Yahoo är en mer lagom munsbit som har mer av morgondagens funktion en den rena Safari sökmotorn.

Infrastrukturanläggningar krävs det mer och mer av när iCloud – molnet blir mer och mer standard. Vi kan ha våra tvivel om det rätta att ”storebror lagrar allt om dig”, men vi är bekväma och trygghetssökare så vi blundar för varje dag för oron att vår privata information finns någonstans i cyberrymden.

Se där, då har man spenderat en rejäl del av kassalådans innehåll. Vi går ett spännande 2015 till mötes !

Apple CarPlay
apple-datacenter logo 150312

applecleanpower5

Apple datacenter infra 150312

Apple is setting new records all the time. Recently passed $ 700 billion in market capitalization, which is slightly more than Sweden’s GDP.
In itself not comparable measurement but it says something about the greatness. The value reflects of course the way we look at Apple, successful, still very innovative and therefore a high expectation of what is to come.

What is then going to come?

In addition to market capitalization, Apple also a very large cash box. Cash is king as they say and at present, Apple cash that is far too large and can only be justified by an upcoming major purchases within a reasonable future. If tha´s not the plan Apple must pay substantial dividends to shareholders, it is not reasonable to sit on a giant cash when the interest rate is zero.

Therefore, the issue is not if Apple will acquire any technology, buy a larger company, investing in more infrastructure or technology other than IT / mobile or not its what to invest in.

There are some areas that are particularly interesting to consider:

- Energy
- Car technology
- The ”ultimate search engine”
- Infrastructure facilities

If we start with energy Apple has invested in a gigantic solar installations that will make Apple self-sufficient in energy. Look specifically at what the company First Solar look upon the opportunity:

”First Solar and apple STRIKE INDUSTRY’S LARGEST COMMERCIAL POWER DEAL” writes First Solar on its website, an investment of
$ 848 million.

Surely you’ve read speculation that Apple will build a car. They have hired some of the industry’s best experts on building batteries for a electric car ”fully smacked” with Apple IT / mobile technology to be on the agenda. Feeling somewhat hesitant about it, cars are a different ballgame than IT, much steel metal and other unknown stuff that is not a Apple speciality.
By themselves, they can of course buy / make a partnership with a car manufacturer, but would it be better to do an ”Apple carboxy” take all the relevant Apple technology and add a separate power supply via its own batteries thats why you need a need the battery experts. If they can sell to all car manufacturers and thus reach more customers than just having your own Apple car. But if you are Apple maybe buying Tesla ”the future car” is closer to your heart.
We’ll certainly see something in the card that says ”real” car or not being addressed within shortly.

The ultimate search engine is not what we have today with Safari and Google. Sure there are great tools but still I need to put together the information and make multiple searches to get together the information I need.

More use of Artificial Intelligence packaging conclusions from what I’m asking about and sofisticate responses must be developed. We have previously speculated that Apple will buy Yahoo. Google is too large, contain competing Android etc. , Yahoo is a more moderate mouthful but have more of tomorrow’s feature than the pure Safari search engine.

Infrastructure installations require more and more of iCloud is becoming more and more standard. We can have our doubts about the right to ”Big Brother stores everything about you”, but we are comfortable and security viewfinder so we close our eyes for each day of unrest that our private information is somewhere in cyberspace.

There you go…, we will have spent a substantial portion of the cash drawer contents.

And we are excited about 2015!

Liknande artiklar.

Tags: , , , , , , , ,

Bengt Norin

Om skribenten -

Bengt trivs bäst med att utveckla nya infrastrukturer som kombinerar IT med traditionella teknologier. iPhone/iPad erbjuder just det dvs en telefon som vi använt sedan 1877 i samma lilla apparat som värsta IT tekniken – fantastiskt. Vilka möjligheter som öppnar sig och som kan vara till verklig nytta om man finner vägen fram och gör rätt. Bengt har också som 50talist spenderat många år inom IT, finansmarknaden och logistik- branchen som entreprenör och var bla grundare till torget.se den första webtjänsten som vann Internetworlds Topp 100 första pris redan 1997. Citat: “Säg aldrig ”det går inte” Bengt är också en av de tre grundarna till Iphone.se och var den som startade iphone.se redan 2004 för Internet Phone tjänster.

Hemsida: http://www.iPhone.se   ·   E-postadress: bengt@iphone.se   ·   Twitter: iphone_se   ·   facebook: iPhone.se

En kommentar

Skriv en kommentar
  1. iDocX 12. Mar, 2015 kl 19:30 #

    En ironisk ide, som är motsatsen till Michael Dells ide kunde vara att Apple köpte Dell, utnyttjade ”godbitarna” och lägga ner dem….

Kommentera